JUDr. Daniela Milotová

Zde uvádíme obecný nástin činností, které zejména vykonáváme. Rozsah a způsob výkonu správní činnosti se odvíjí od individuálních potřeb každého klienta. V případě zájmu o individuální nabídku, včetně předběžné cenové kalkulace, nás neváhejte kontaktovat.

Administrativně ekonomické činnosti

 • vedení a průběžná aktualizace přehledu vlastníků jednotlivých jednotek – členů družstva a osob, které tuto jednotku s vlastníky – členy družstva užívají, evidence změn vlastníků jednotek dle výpisu z katastrálního úřadu
 • vedení evidence účelu využití a údajů nutných ke stanovení záloh za služby u nebytových prostor
 • vydávání předpisů měsíčních plateb s výpočty záloh za služby a do fondů SVJ - družstva pro všechny jednotky v domě (dle pokynu výboru SVJ – představenstva družstva)
 • vedení evidence veškerých plateb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor, včetně poplatků z prodlení za pozdní platby
 • vedení korespondence s vlastníky jednotek – členy družstva - nájemci bytů ohledně plateb, přeplatků a nedoplatků za služby, zpracování přehledu dlužníků včetně seznamu zaslaných upomínek o zaplacení
 • zpracování výpočtu záloh za služby a do fondů SVJ - družstva a zpracování návrhů jejich změny v případě změny právních předpisů, změny cen služeb nebo dle požadavků výboru SVJ – představenstva družstva
 • zpracování vyúčtování zálohových plateb za služby jednotek po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok), a to do konce 4. měsíce následujícího roku včetně následného zúčtování s vlastníky – členy družstva
 • kompletní vedení účetnictví včetně vypracování řádné roční závěrky (účetní výkazy) a přiznání k dani z příjmů, provádění roční inventury majetku, závazků, pohledávek a zůstatků účtů dle účtové osnovy
 • dle pokynu případně vedení mzdové agendy, součinnost při likvidaci pojistných událostí apod.
 • zpracování informací o hospodaření SVJ - družstva, rozbor příjmů a výdajů v zájmu péče o vyrovnaný rozpočet domu, provádění pololetních závěrek
 • Provozně technické činnosti

 • vedení pasportizace spravovaného majetku
 • provádění kontroly dodávek služeb a energií, v případě sporných faktur vedení reklamačních řízení v součinnosti s výborem SVJ – představenstvem družstva
 • péče o provozuschopný stav domu a bezpečnost provozu zařízení domu, zajištění provádění všech periodických revizí určených zařízení (elektro, plyn, výtahy, požární ochrana, hromosvody apod.) včetně zajištění odstranění závad z revizí
 • zajišťování plynulých dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (dodávka vody, TUV, tepla, el. energie, odvoz odpadu, provoz výtahů, úklidu domu apod.)
 • dle pokynu výboru SVJ – představenstva družstva zajišťování údržby a oprav příp. rekonstrukcí společných částí domu.
 • Právní a daňové poradenství

 • zajištění právní pomoci v problematice správy domu. Zajištění administrativní pomoci při svolávání a konání schůzí shromáždění vlastníků jednotek – členských schůzí družstva